Czasopismo

Wiadomości Zootechniczne kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego”

ISSN: 1731-8068

Wiadomości Zootechniczne to kwartalnik o charakterze przeglądowo-informacyjnym, zamieszczający artykuły naukowe i popularno-naukowe. Jest kontynuacją kwartalnika „Biuletyn Informacyjny” wychodzącego od 1963 roku, który po zmianie tytułu w roku 2003 ukazuje się w atrakcyjnej szacie graficznej, z bogatym serwisem fotograficznym.

Zamieszcza prace z zakresu: genetyki, chowu i hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także paszoznawstwa oraz technologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej. Szczególnie propaguje nowości. Wiele miejsca poświęca problemom ekologii i ochrony środowiska. Publikuje informacje z zakresu doradztwa rolniczego i jego roli w warunkach gospodarki rynkowej. Na bieżąco informuje czytelników zarówno o dokonaniach naszych naukowców, interesujących zjazdach, sympozjach i seminariach, jak też o osiągnięciach zagranicznych ośrodków naukowych i naszej z nimi współpracy. W tym tytule wydawane są też zeszyty tematyczne i monograficzne, przedstawiające zbiór wyników badań nad danym problemem.

Czasopismo to pełni pożyteczną rolę w propagowaniu dorobku naukowego, służy informacjami zarówno młodej kadrze zootechników, studentom, jak też praktykom – hodowcom, producentom pasz i doradcom.

Wszystkie publikowane w nim artykuły są recenzowane. Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim, a od 2017 roku na stronie internetowej czasopisma są także wybrane artykuły naukowe w języku angielskim. Pełne teksty artykułów dostępne są on-line.

Czasopismo posiada 7 pkt w ocenie parametrycznej w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest indeksowane przez: PBN, Agro, Arianta, ePNP oraz Index Copernicus