Recenzenci

Zasady recenzowania i kwalifikowania prac zgłoszonych do czasopisma

  • Każda praca naukowa oceniana jest przez 2 recenzentów - samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w zakresie tematyki poruszanej w pracy
  • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości
  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia
  • Zasady sporządzenia recenzji zamieszczone są w formularzu recenzji
  • Lista recenzentów zamieszczana jest w każdym numerze czasopisma oraz raz w roku na stronie internetowej czasopisma