Zasady etyczne

Etyka Redakcji

 1. Redakcja „Wiadomości Zootechnicznych” ocenia w sposób bezstronny nadesłane artykuły pod kątem ich wartości naukowej i intelektualnej oraz zgodności z profilem czasopisma – bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów.
 2. Redakcja stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie praw autorskich, plagiatu i innych praw własności intelektualnych. Ponosi odpowiedzialność za decyzję o publikacji artykułów.
 3. Redakcja dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu, autoplagiatu oraz guest authorship i ghostwriting, będących przejawem nierzetelności naukowej. Dlatego, wymagamy od autorów publikacji ujawnienia nazwisk wszystkich autorów, z podaniem ich afiliacji oraz informacji o istotnym wkładzie w powstanie pracy. Wszelkie wykryte przez Redakcję przypadki ich wystąpienia będą skutkowały odrzuceniem pracy. Będą też ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji macierzystych autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych).
 4. Redakcja zapewnia, że każda praca jest oceniana przez co najmniej dwóch niezależnych, wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor (autorzy) pracy. Tekst zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów kierowany jest do publikacji. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind peer review).
 5. Redakcja pilnuje, aby nie dopuścić do konfliktu interesów ani stronniczości.  Chronimy  poufność wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma, chyba że uzgodniono inaczej z odpowiednimi autorami i recenzentami.
 6. Nieopublikowane materiały z odrzuconych prac nie są w żaden sposób wykorzystywane przez Redakcję.
 7. Redaktorzy  nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, które sami napisali lub których są współautorami.

Etyka autorów

 1. Zgłaszane do publikacji prace powinny być napisane zgodnie z zasadami rzetelności naukowej oraz etyki obowiązującej w nauce.
 2. Autorzy  powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję na temat badań. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym powtórzenie badań. Świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.
 3. Autorzy przedstawiają całkowicie oryginalne prace, a miejsca, gdzie wykorzystują badania/tezy/fragmenty innych prac, opatrują odpowiednimi odniesieniami i cytowaniami. Jeśli jest to konieczne, autorzy uzyskują odpowiednią zgodę. Relacje ustne, korespondencja, rozmowa prywatna, jeśli były źródłami informacji,  również powinny być uwzględnione. Plagiat we wszystkich formach, również jako parafraza, jest niedopuszczalny.
 4. Autorzy nie składają równocześnie tych samych artykułów lub wyników tych samych badań  w kilku czasopismach, gdyż jest to nieetyczne.
 5. Wszyscy, którzy wnieśli znaczny wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby,  które uczestniczyły w istotnych aspektach pracy, ale nie są wymienione jako współautorzy, należy uhonorować w podziękowaniach.
 6. Wszyscy współautorzy powinni być zaznajomieni z ostateczną wersją pracy i zgodzić się na jej przekazanie do publikacji.
 7. Autorzy powinni dokładnie rozważyć listę i kolejność autorów przed zgłoszeniem pracy do publikacji. Tylko w wyjątkowych okolicznościach Redakcja może rozważyć dodanie, skreślenie lub zmianę autorów po zgłoszeniu pracy, a autor musi wyraźnie zgłosić takie żądanie do Redakcji.
 8. Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za pracę.
 9. W celu zapobiegania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship autorzy są zobowiązani do podania informacji o wkładzie w powstanie pracy, afiliacji każdego z autorów i źródłach finansowania badań. Autorzy dysponują  szczegółowym opisem udziału w pracy (kto i w  jakiej części jest autorem koncepcji, założeń, metod itd.).
 10. Tam, gdzie jest to konieczne, autorzy posiadają odpowiednie zezwolenia Komisji Etyki na przeprowadzenie badań.
 11. Autorzy, którzy odnajdą błąd w opublikowanych badaniach, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Redakcję.

Etyka recenzentów

 1. Każda praca naukowa oceniana jest przez 2 recenzentów – samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w zakresie tematyki poruszanej w pracy. Jeśli nadesłana praca nie jest z dziedziny, w której recenzent jest kompetentny, powinien poinformować o tym Redakcję.
 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 3. Tekst otrzymanej pracy powinien być traktowany jako poufny.
 4. Recenzent, który wie, że nie będzie mógł dotrzymać odpowiedniego terminu, powinien poinformować o tym Redakcję.
 5. Recenzent powinien zachować czujność w kwestiach etycznych, uwzględniając zwłaszcza każde podobieństwo do innej pracy.
 6. Recenzent powinien ocenić pracę w sposób obiektywny, kierując się wytycznymi dla recenzentów zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma.
 7. Recenzent nie powinien recenzować prac, co do których występują podejrzenia o konflikcie interesów.